دسته‌بندی: آثار علامه

آثار علامه

پایان نامه با موضوع «بررسی تاثیر کتاب عبقات الانوار در کلام شیعه امامیه معاصر»

کتاب عبقات الانوار تألیف علامه میر حامد حسین هنـدی، از مهمتـرین کتـب کلامـی
شیعه در موضوع امامت خاصه می باشد که مع الأسف در عصر حاضـر مهجـور و متـروک مانـده
است. این کتاب از اهمیت ویژه ای در بین کتب کلامی شیعه در دفاع از حقانیـت امامـت ائمـه
علیهم السلام برخوردار است. در این پایان نامه تأثیر این کتاب ارزشمند را بـر کـلام شـیعة امامیـه
بررسی می نماییم، تا جایگاه کتاب مشخص و از مهجوریت اش کاسته شود.

بررسی‌‌‌‌هایی در مورد کتاب عبقات الانوار

غرض از نگارش این کتاب، ردّ بر کتاب تحفۀ اثنا عشریّه بود که مولوی عبدالعزیز دهلوی به منظور جلوگیری از پیشرفت مذهب شیعه نوشته بود؛ در شرایطی که شیعیان به گسترش افکار و عقاید خود در سراسر هند پرداخته و جنبش جدید فکری ایجاد کرده و مراکز علمیه‌ای به منظور تبلیغ و ترویج مذهب و عقاید خود تأسیس کرده بودند و نزدیک بود که دیگر فرقه‌ها شیعه شوند.

کتاب شناسی دیگر منابع

عبقات الانوار،شوارق‌النصوص،استقصاء الإفحام الاستیفاء الانتقام فی نقض منتهی الکلام،اسفار الانوار عن وقائع افضل الاسفار،نجم الثاقب فی مسئلۀ الحاجب و…

پیمایش به بالا